นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทังกาลอยด์-เอ็นทีเค คัทติ้ง ทูล(ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลขึ้นเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยและเพื่อจัดให้มีมาตรฐานและวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง ลูกค้า พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ โดยนโยบายฯนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.คำนิยาม

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงลูกค้า พนักงานบุคคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการของบริษัทฯ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและอาจมีความสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฎิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การลบหรือการทำลาย

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือตามแบบวิธีการของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯหรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือ เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯหรือตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่บริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ เป็นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทฯอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่ องค์กรภายนอก หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯกำหนดไว้
นอกเหนือจาก บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

5. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทฯต้องปฎิบัติตามนโยบายฯและแนวทางปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทฯสามารถปฎิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บ การนำไปใช้หรือการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
6.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้โดยบริษัทฯจะแจ้งต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวนั้น ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผล
กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
6.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
6.4 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.5 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นได้
6.6 สิทธิการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
6.7 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
6.8 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.9 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯอาจปฎิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทฯจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

8. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

สายสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

บริษัท ทังกาลอยด์-เอ็นทีเค คัทติ้ง ทูล(ไทยแลนด์) จำกัด
1858/5-7 ชั้น 4 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร . 02-7515711 โทรสาร. 02 – 7515715

สาขา

700/177 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัด ชลบุรี
โทร. 038 – 458878 – 9 โทรสาร. 038 – 458883

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป