Všeobecné Obchodní Podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Tungaloy Czech s.r.o. jsou součástí potvrzení objednávky dodavatelem, nabídky dodavatele či kupní smlouvy (dále jen smlouva) uzavřené mezi Tungaloy Czech s.r.o., IČO: 281 75 891, DIČ:CZ281 75 891, se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  v oddílu C vložce 64568  jako prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (odběratelem) na úplatnou dodávku materiálu, výrobků, přístrojů, technologických zařízení, náhradních dílů a ostatního zboží hmotné povahy včetně dodávek výkonů a služeb , neupravuje-li práva a povinnosti smluvních stran samostatně uzavřená  písemná smlouva odchylně

 1. Vznik kupní smlouvy
  K uzavření smlouvy dochází na základě úplného přijetí objednávky odběratele dodavatelem nebo úplným přijetím nabídky dodavatele odběratelem. Doručením objednávky odběratele dodavateli či doručením přijetí nabídky odběratele dodavateli potvrzuje odběratel, že jsou mu tyto obchodní podmínky zcela známy, když byly a jsou zveřejněny na internetových stránkách dodavatele https://subs.tungaloy.com/cz/ položka Profil společnosti/Obchodní podmínky. Návrhy na uzavření smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Smlouva uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem v písemné formě obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu jejich práv a povinností, a proto  projevů vůle obou smluvních stran učiněných před uzavřením smlouvy smluvním stranám práva ani povinnost nevznikají. Veškeré dohody o změně, doplnění či zrušení smlouvy včetně dalších ujednání vyžadují ke své závaznosti písemnou formu. Veškerá právní jednání učiněná mezi smluvními stranami prostřednictvím faxu nebo emailu jsou pro obě smluvní strany   právně závazná stejně jakoby byly učiněny písemně.
 2. Kupní ceny
  Kupní cena je ujednána ve sjednané měně, je pevná a pokud není dohodnuto něco jiného, rozumí se jako cena včetně balení, dopravy do místa určení a pojištění. Veškeré ceny jsou uváděny bez  příslušné sazby daně z přidané hodnoty.
 3. Předmět koupě
  Předmět koupě (dodávka zboží) je přesně technicky a množstevně specifikován v uzavřené smlouvě. Vyžaduje-li charakter dodávky podrobný technický popis, pak je předmět koupě popsán v samostatném dokumentu technické povahy, který musí být ujednán v písemné formě mezi oběma smluvními stranami a tvořit nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 4. Platební podmínky
  Pokud smlouva nestanoví jinak, platby kupní ceny za dodávky zboží se uskutečňují  v hotovosti proti dodávce zboží nebo bankovním převodem na účet dodavatele. Pokud dodávka zboží bude provedena po částech, pak úhrada za každou částečnou dodávku zboží je splatná samostatně na základě faktury vystavené dodavatelem a obdržené odběratelem, jejichž splatnost je uvedena v uzavřené smlouvě. Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Právo vystavit fakturu vznikne dodavateli dnem splnění předmětu smlouvy. Faktura dodavatele vystavená na odběratele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. Odběratel je oprávněn vrátit fakturu, která neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo obsahuje chybně uvedené náležitosti před uplynutím splatnosti takové faktury. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo podle povahy nesprávnosti vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží nově znovu ode dne opravené nebo nově vystavené faktury. Peněžitý závazek odběratele placený prostřednictvím bezhotovostního převodu je splněn připsáním placené částky na účet dodavatele. Úrok z prodlení v případě prodlení s platbou kupní ceny odběratelem je dohodnut ve výši 0,05% z fakturované kupní ceny za každý i započatý den prodlení, a to ode dne splatnosti kupní ceny do dne jejího skutečného zaplacení.
 5. Cenová sleva
  Nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se na kupní cenu žádná sleva. Bude-li sleva stanovena ve smlouvě, pak bude vypočtena ve vztahu ke kupní ceně uvedené bez DPH a bude aplikována pouze za předpokladu, že platba na kupní cenu bude provedena řádně a včas, jinak cenová sleva odnímá a má se za to, že zboží mělo být dodáno za plnou kupní cenu.
 6. Dodací lhůta a splnění smlouvy
  Dodací lhůta pro dodávku sjednaného předmětu koupě začíná běžet okamžikem uzavření smlouvy oběma smluvními stranami. Má se za to, že dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány poskytnuté mu odběratelem a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné a potřebné informace od odběratele, které potřebuje pro splnění smlouvy.Smluvní strany si mohou písemně ujednat zrušení splněné kupní smlouvy a vrácení zboží. V takovém případě platí:

  • až po vrácení nepoužitého a nerozbaleného zboží, které je standardní položkou, vystaví dodavatel odběrateli opravný daňový doklad (dobropis) k vrácení kupní ceny.
  • až po vrácení nepoužitého a nerozbaleného zboží, které je nestandardní položkou (tj. zboží, které není běžně skladem v evropském skladě) vystavídodavatel odběrateli opravný daňový doklad (dobropis) k vrácení kupní ceny a dodavateli vzniká nárok na zaplacení manipulačního poplatku (náhrady nákladů spojených s vrácením zboží, se zaevidováním vráceného zboží a s převozem vráceného zboží do skladu) v paušálně ujednané výši 30% z původní kupní ceny takového zboží s tím, že daný manipulační poplatek uplatní dodavatel vůči odběrateli vystavením daňového dokladu (faktury), který se odběratel zavazuje dodavateli uhradit.
  • až po vrácení nepoužitého a nerozbaleného zboží, které je speciální položkou (tj. nástroje vyrobené nebo upravené dle specifických požadavků odběratele ) vystaví dodavatel odběrateli opravný daňový doklad (dobropis) k vrácení kupní ceny a dodavateli vzniká nárok na zaplacení manipulačního poplatku (náhrady nákladů spojených s vrácením zboží, se zaevidováním vráceného zboží, s převozem vráceného zboží do skladu a nákladů s obtížnějším prodejem tohoto speciálního zboží) v individuálně ujednané výši, která může dosahovat až 100% z původní kupní ceny takového zboží s tím, že daný manipulační poplatek uplatní dodavatel vůči odběrateli vystavením daňového dokladu (faktury), který se odběratel zavazuje dodavateli uhradit.
 7. Přepravní dispozice a balení
  Dodavatel je povinen odeslat předmět koupě v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v prostorách odběratele. Přepravní dispozice jsou součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem. Pokud přepravní dispozice nejsou součástí  smlouvy mezi odběratelem a dodavatele , sdělí odběratel takové dispozice dodavateli nejpozději 15 dnů před termínem splnění předmětu smlouvy.
 8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody
  Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny vyúčtované fakturou. Nebezpečí škody na předmětu koupě však přechází na odběratele již okamžikem jeho  převzetí ..
 9. Záruční doba
  Dodavatel poskytuje na předmět koupě záruku v délce dohodnuté ve smlouvě, která začíná plynout ode dne převzetí předmětu koupě odběratelem. Při vzniku vad během záruční doby se dodavatel zavazuje neprodleně po písemném oznámení vad odběratelem učinit nezbytná opatření k jejich odstranění. Odstranění vad dodavatel provede  v  přiměřené lhůtě vzhledem k povaze vady.
 10. Postoupení práv a povinností z uzavřené smlouvy
  Dodavatel ani odběratel nesmí postoupit jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy jinému subjektu bez předchozího výslovného souhlasu druhé strany.
 11. Vyšší moc
  Za případ vyšší moci jsou stranami považovány neobvyklé okolnosti , jako např. přírodní katastrofy, změny zákonů, stávky, občanské nepokoje, války apod. Které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo odvráceny. Strana, které  je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady a informace , že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně nebo odstoupení od smlouvy.
 12. Právní vady
  Dodavatel ručí za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím materiálu a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob. Pokud se má předmět smlouvy vyrobit podle konstrukčního řešení nebo specifikací poskytnutých odběratelem, pak naopak odběratel ručí za to, že tím nejsou porušen práva třetích osob.
 13. Odstoupení od smlouvy
  V případě, že jedna ze stran smlouvy poruší některou z povinností, které vyplývají ze smlouvy a těchto obchodních podmínek, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit , a to s okamžitou účinností , nestanoví-li smlouva jinak.
 14. Rozhodné právo a příslušnost soudu
  Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je odběratel podnikající právnická osoba ustavena podle jiného práva než je právo České republiky, resp. je odběratel podnikající fyzická osoba cizincem, pak se ujednává pravomoc soudů České republiky a také místní příslušnost obecného soudu dodavatele.
 15. Mimosoudní řešení sporu se spotřebitelem
  Dodavatel dále jako prodávající informuje spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) s ním je, s ohledem na typ jím nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby, Česká obchodní inspekce, více informací lze nalézt zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage a zde https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
 16. Ochrana osobních údajů
  Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením kupní smlouvy s dodavatelem odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro dodavatele, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje sdělené dodavateli v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal “ČR – Krajský soud v Brně [IČ 00215724]” dne 4.2.2016 v 14:13:35. EPVid:vT8/Jxb+vOoD/Oeag6CfCQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 64568

 

Datum zápisu: 24. října 2007
Spisová značka: C 64568 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Tungaloy Czech s.r.o.
Sídlo: Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 62700
Identifikační číslo: 281  75 891
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:

jednatel:

PETR GALUŠKA, dat. nar. 7. dubna 1964

Dubňany, Hornická 1242, PSČ 69603Den vzniku funkce: 26. října 2009

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti vůči třetím osobám samostatně.
Společníci:

Společník:

Kabushikigaisha Tungaloy

Iwaki, Fukushima, 11-1 Yoshima-Kogyodanchi, JaponskoRegistrační číslo: 3800-01-019501

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10%

Společník: IMC International Metalworking Companies B.V.

28003 Gouda, Zwolleweg 6, Nizozemské království

Podíl: Vklad: 180 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 90%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%